Skip to content Skip to footer

όροι και προϋποθέσεις

1. Όροι χρήσης της ιστοσελίδας ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Το www.biofarm.gr είναι ένας δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα) και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιουργήθηκε από την εταιρεία “ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.”, με έδρα την Μεταμόρφωση.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα BIOFARM / BIOFARMA, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.biofarm.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

2. Όροι χρήσης

Η ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε το κρίνει απαραίτητο, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για κάθε αλλαγή μέσω των σελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για σφάλματα που οφείλονται σε λάθη κατά την εισαγωγή ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

4. Περιορισμός της ευθύνης

Η ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία που μπορεί να προκύψει από την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση της εκτέλεσης, για οποιονδήποτε λόγο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες για τη μη διαθεσιμότητα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “ως έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτική ή/και σωρευτική απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική αποζημίωση κ.λπ. ) που μπορεί να υποστεί οποιοσδήποτε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταβίβαση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση αυτό το περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, επικοινωνία, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα BIOFARM / BIOFARMA ή τρίτων και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα BIOFARM / BIOFARMA για:

-Αποστολή, δημοσίευση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομο αδίκημα και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.

-Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλα μέσα οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει την ηθική των χρηστών, τις κοινωνικές αξίες, τους ανηλίκους κ.λπ.

-Αποστολή, δημοσίευση, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

-Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους,

-Αποστολή, ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να εξισορροπούν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή, ηθελημένη ή ακούσια παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για άλλους χρήστες.

7. Σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο θα σας επιτρέψουν να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για δικτυακές μεταδόσεις ή οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η εταιρεία

ΒΙΟΦΑΡΜΑ © 2024. All Rights Reserved.

×